Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web và dịch vụ của nhà cái K8 tương đương với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Vì vậy, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ miễn trừ trách nhiệm sau đây trước khi tiến hành đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

  • Miễn trừ trách nhiệm về thông tin: Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng thông tin có trên trang web là trách nhiệm cá nhân của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin đó.
  • Miễn trừ trách nhiệm về dịch vụ: Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng và ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng trang web và dịch vụ của chúng tôi sẽ hoạt động mà không gặp lỗi hoặc gián đoạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • Miễn trừ trách nhiệm về liên kết bên ngoài: Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc hành động của bất kỳ trang web bên ngoài nào. Việc sử dụng các liên kết đó là trách nhiệm của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web bên ngoài đó.
  • Miễn trừ trách nhiệm về việc sử dụng phần mềm và công nghệ: Chúng tôi cam kết đảm bảo tính ổn định và an toàn của phần mềm và công nghệ được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng phần mềm, công nghệ, hoặc các tác động của virus, phần mềm độc hại hoặc các thành phần khác có thể gây hỏng hoặc phá hoại hệ thống của bạn.
  • Miễn trừ trách nhiệm pháp lý: Trong phạm vi tối đa cho phép theo pháp luật, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến mất lợi ích, thiệt hại tài sản, mất dữ liệu hoặc thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh.
  • Miễn trừ trách nhiệm từ các quy định pháp luật: Miễn trừ trách nhiệm này không nhằm loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ trách nhiệm nào mà không được phép theo luật pháp hiện hành. Trong trường hợp mà bất kỳ hạn chế hoặc miễn trừ trách nhiệm nào trong bài miễn trừ trách nhiệm này vi phạm luật pháp hiện hành, thì trách nhiệm tối đa của chúng tôi sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được phép theo luật pháp.

Đây là bài miễn trừ trách nhiệm chung dành cho trang web và dịch vụ của nhà cái K8. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ miễn trừ trách nhiệm này trước khi tiến hành đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.